Η ΙΔΕΑ

Το Islands of hope είναι ένα εγχείρημα που έχει ως σκοπό του να υποστηρίξει τους ανθρώπους της Σαμοθράκης να εκφράσουν συλλογικά τις προκλήσεις και τις επιθυμίες τους και να διατυπώσουν μια πρόταση για ένα ελπιδοφόρο και βιώσιμο μέλλον για το νησί τους.
Επίσης, σκοπεύει να συμβάλει στην μεταφορά αυτού του οράματος προς τα ανώτερα διοικητικά επίπεδα, ενώ επιδιώκει να αποτελέσει έμπνευση και για άλλα μικρά νησιά.

Αφετηρία

Τα μικρά νησιά αποτελούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα, πηγές φυσικού πλούτου αλλά και πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Ωστόσο, η μοίρα τους ορίζεται σε μεγάλο βαθμό από κεντρικές, οριζόντιες πολιτικές που αγνοούν τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά τους. Ενώ οι νησιωτικές κοινωνίες και το περιβάλλον τους επηρεάζονται άμεσα από αποφάσεις που λαμβάνονται από το κεντρικό κράτος, οι φωνές της κοινότητας κάποιες φορές παρακάμπτονται και οι απόψεις των κατοίκων δεν λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψιν σε διαδικασίες περιφερειακού σχεδιασμού. Αυτό το γεγονός προκαλεί συχνά αισθήματα παραίτησης, ενώ άλλες φορές οδηγεί και σε τοπικές αντιπαραθέσεις.

Δομή του προγράμματος

Το «Islands of Hope» έχει ως σκοπό να υποστηρίξει τον συμμετοχικό σχεδιασμό μιας πρότασης για το μέλλον του νησιού πού να αφουγκράζεται τις ανάγκες των κατοίκων και να λαμβάνει υπόψιν τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που νησιωτικού περιβάλλοντος.
Το πρόγραμμα έχει τρεις βασικούς πυλώνες:

Συνδιαμόρφωση προτεραιοτήτων
Ένας πρώτος στόχος είναι η ενεργή εμπλοκή ανθρώπων και φορέων στην συνδιαμόρφωση ενός οράματος για το μέλλον του νησιού που να είναι βιώσιμο και να εκφράζει την κοινότητα. Αυτή είναι μια διαδικασία που περνάει μέσα από την ενδυνάμωση φωνών που δυσκολεύονται να ακουστούν και τη διαχείριση συγκρούσεων, έτσι ώστε όλες οι απόψεις να έχουν τον χώρο να εκφραστούν, να εντοπιστούν οι συγκλίσεις και να αμβλυνθούν οι αποκλίσεις.

Καταγραφή θεσμικών διεξόδων
Δεύτερος στόχος είναι η καταγραφή των προκλήσεων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την εφαρμογή του οράματος στην πράξη. Ποια είναι τα εμπόδια και ποιες θεσμικές διέξοδοι μπορούν να βρεθούν, έτσι ώστε το όραμα να αρχίσει να υλοποιείται;

Σύνοψη ευρημάτων
Τρίτος στόχος είναι η σύνοψη και καταγραφή των βασικών ευρημάτων από την συνολική εμπειρία του προγράμματος, έτσι ώστε να γίνουν εύκολα προσβάσιμα και να βοηθήσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε άλλα μικρά νησιά που βιώνουν αντίστοιχες προκλήσεις.

Το Islands of Ηope είναι μέρος του προγράμματος Civic Europe, που υποστηρίζει τοπικά εγχειρήματα, οργανισμούς και ατομικές πρωτοβουλίες στην κεντρική, ανατολική και νότια Ευρώπη. Το πρόγραμμα Civic Europe υλοποιείται από τους οργανισμούς MitOst και Sofia Platform και χρηματοδοτείται από την Stiftung Mercator.